مسئلۀ جهانی

آیا هدفی...برای من و جهان وجود دارد؟


مقدمه

ویدئوی امید با این کلمات شروع می­شود...

مردم در طول زمان به دقت جهانی را که در آن زندگی می­کنیم؛ پیچیدگی و زیبایی طبیعت، معمای حیات و مرگ، عمق شادی و رنج انسان را ملاحظه کرده­اند.... و سرگردان از خود پرسیده­اند: "همۀ اینها چطور بوجود آمده­اند؟آیا این جهان نتیجۀ تصادف است ... یا نقشه­ای حساب شده؟ آیا چیزی یا کسی در پس همۀ اینهاست؟ و اگر چنین وجودی هست، شبیه چیست؟ آیا مقصودی برای این جهان در سر دارد؟ آیا هدفی برای من در این جهان دارد؟ آیا هدفی فراتر از این جهان برایم دارد

- ویدئوی امید، مقدمه

مشاهده و بررسی

مسائل مطرح شده در ابتدای ویدئوی امید، تازگی ندارند. مدتهاست که مردم دربارۀ قصد و معنی زندگیشان تفکر و تأمل کرده­اند و وجود یک خدای آفریننده را زیر سئوال برده­اند. برای بسیاری، مسائل مربوط به هدفمندی و وجود خدا تفکیک ناپذیر است. حتی از برتراند راسل، خداناباور برجستۀ قرن بیستم نقل شده است که: "مسئلۀ هدفمندی زندگی، بدون مفروض پنداشتن وجود یک خدا، بی-معناست."1

چرا یک خداناباورِ قسم­خورده چنین اظهار نظری می­کند؟ چون هدفمندی، مفهوم قصد و نیت را در خود دارد ، و قصد و نیت نیز به معنای طرح­ریزی است. و اگر طرحی برای این جهان ریخته شده، باید طراحی نیز وجود داشته باشد. پس شاید مسائلی اساسی­تر از هدفمندی زندگی نیز بتوان مطرح کرد.

آیا طراحی وجود دارد... و آیا این طراح را می توان شناخت؟

لطفأ در نظر داشته باشید که قصد دروس امید، اثبات وجود خدا نیست... بلکه هدف اصلی ما آشکار کردن اوست. همانطور که روایتگر ویدئو بیان می کند: "برای کسانی که در جستجوی جوابند، برای آنهایی که گوش می دهند، صدایی هست."

شما چه؟ آیا گوش می دهید؟ شاید پیش از این تصمیمتان را گرفته اید که خدایی وجود ندارد، یا شاید معتقد به وجود خدایی هستید، اما نمی دانید او چه شکلی است. به منظور همراهی با هدف اصلی این دروس، شاید بهتر باشد پیش از اینکه جلوتر بروید، از خودتان بپرسید: "آیا من واقعأ گوشم بدهکار است؟ آیا ممکن است چیزهایی دربارۀ خدا باشد که تا به حال نشنیده  یا نفهمیده ام؟"

متنی را در کتاب مقدس می توان یافت که به ما می گوید خدا مدتهاست صحبت می کند، ولی انسان همواره به او گوش نداده یا پیام او را دریافت نکرده است.

زيرا از آغاز آفرينش جهان، صفات ناديدنی خدا، يعنی قدرت سرمدی و الوهيت او را می‌توان با ادراک از امور جهانِ مخلوق، بروشنی ديد. پس آنان را هيچ عذری نيست. زيرا هر‌‌چند خدا را شناختند، امّا او را چون خدا حرمت نداشتند و سپاس نگفتند، بلکه در انديشه خود به بطالت گرفتار آمدند و دلهای بی‌فهمِ ايشان را تاريکی فرا‌‌گرفت (رومیان 1:-20-21( .

خدا ساکت نیست. از ابتدای زمان، او بواسطۀ آفرینش خود سخن گفته است. و انسانها در طول زمان، بجای اینکه به سادگی این مکاشفه را دریافت کنند و خدا را محترم شمارند، با عزمی راسخ، او را بر اساس تصورات خودشان در نظر گرفته اند. همانطور که در متن بالا از رومیان باب 1 می بینیم، نتایج این طرز فکر، پوچ و باطل است. اگر آیات بعدی رومیان 1 را بخوانیم، خواهیم دید که طرز فکر ایشان نهایتأ مصیبت بار است.

آیا در ادامه این دروس می خواهید خدا را همانطور که او خودش را آشکار می کند، بشناسید (یا تصمیم بگیرید که بررسی بیشتری دربارۀ او بکنید)؟ آیا بجای پافشاری بر ایده ها و افکار خودتان دربارۀ خدا، گوش خواهید سپرد؟ اگر چنین نیتی داشته باشید، این راهنمای مطالعه می تواند ماجراجویی مفیدی در ایمان شما بشود.

پرسش و تأمل

 • بعضی از مردم فقط آنچه را که می خواهند (یا نیاز دارند)، می شنوند.... و بعضی اصلأ نمی-خواهند چیزی بشنوند. به برخی از مواردی که افراد را از گوش سپردن، و واقعأ شنیدن سخنان خدا بازمی دارد، توجه کنید:
  • غرور – نیاز به کنترل کردن
  • طرز زندگی – رفتاری که ذاتأ می دانیم برای خدا غیرقابل قبول است، ولی نمی خواهیم تغییرش دهیم
  • مجروح بودن – تجربه های دردناک گذشته که ما را از اعتماد کردن به دیگران بازمی دارد.
    
 • موارد دیگری که شخص را از گوش سپردن و شنیدن واقعی حقیقت خدا بازمی دارند، چه هستند؟
 • چگونه به این سئوال جواب می دهید: "هدف از زندگی چیست؟" یا دقیقتر بپرسیم: "هدف از زندگی شما چیست؟"

تصمیم گیری و عمل

یکی دیگر از آیات کتاب مقدس این است: " و مرا خواهيد طلبيد و چون مرا به تمامی دل خود جستجو نماييد، مرا خواهيد يافت" (ارمیا 29: 13).

صرفنظر از موقعیتی که در سفر با خدا دارید، این آیه برای شماست. شاید سئوالاتی درباره وجود خدا داشته باشید، یا اینکه خودتان را یک ایماندار بپندارید، ولی بخواهید شناخت صمیمانه تری از خدا داشته باشید. او قول می دهد که اگر با تمام دل او را جستجو کنیم، او را خواهیم یافت.

در ابتدای این درس، آماده باشید و اجازه بدهید که خدا به شما نشان دهد که کیست، و موارد جدیدی از خدا و خودتان کشف کنید. مصمم باشید تا "او را به تمامی دلتان جستجو نمایید"، و بیانیه ای دربارۀ هدفتان بنویسید:

در ابتدای مطالعه دروس امید، می خواهم....

Footnotes

1Dr. Hugh Moorhead, The Meaning of Life (Chicago Review Press, December 1988). Dr. Moorhead, a philosophy professor at Northeastern Illinois University, once wrote to 250 of the best–known philosophers, scientists, writers, and intellectuals in the world, asking them, “What is the meaning of life?” Their responses are published in this book.