منابع

شناخت خدا

چگونه رابطه‌ای شخصی با خدا برقرار کنیم.


رشد در خدا

پایه‌های رشد ارتباط‌تان با خدا.


نسخه‌ قابل دانلود نمودن راهنمای مطالعه‌ »امید»

برای دانلود نمودن این فایل‌ه، ماوس را بر روی لینک قرار دهید و کلید سمت راست را فشار دهید، سپس گزینه «ذخیره نمودن لینک با نام ...» را فشار دهید. لطفاً در خلال ذخیره سازی صبور باشید.