RUHY ÝARDAM

Ýardam almak üçin şularyň birini saýlaň:

Hudaý bilen şahsy gatnaşyga başlamak isleýärsiňizmi?Yes

Hudaý bilen bolan gatnaşygyňyz hakda sorag soralmak bilen size şahsy ýardam berilmegini isleýärsiňizmi? Yes
Siziň bilen ynamdar elektron poçta salgy arkaly aragatnaşyk saklamakdan hoşal bolarys.