HUDAÝYŇ ÄHLI ADAMLARA BEREN WADASY

UMYT filmininiň we Okuw kitabynyň web sahypasyna hoş geldiňiz. Sizi bu ýerde görenimize şat. UMYT, Mukaddes Kitapda aýan edilişi ýaly Hudaýyň ähli adamlara beren wadasy baradaky 80 minutlyk epiki hem-de dramatik çeper filmdir. Eger umyt hem-de ynanmak üçin bir sebäp agtarýan bolsaňyz, ýa-da diňe bir Hudaýa iman etmegiň näme mny aňladýanyny bilesiňiz gelýän bolsa onda dogry ýerdesiňiz. 

UMYT filmininiň we Okuw kitabynyň web sahypasyna hoş geldiňiz. Eger umyt hem-de ynanmak üçin bir sebäp agtarýan bolsaňyz, ýa-da diňe bir Hudaýa iman etmegiň näme mny aňladýanyny bilesiňiz gelýän bolsa onda dogry ýerdesiňiz.