داستان وعده خدا برای همگان

به وب‌سایت و راهنمای مطالعه‌ی فیلم «امید» خوش آمدید. «امید» یک فیلم دراماتیک ۸۰ دقیقه‌ای است که به گونه‌ای حماسی داستان وعده‌ی خدا برای تمام بشر را مرور و بررسی می‌کند. چنانچه در جستجوی امید و دلیلی برای ایمان به خدا هستید، یا اگر فقط کنجکاو هستید که بدانید ایمان به خدا چیست، باید به شما خوش‌آمد بگوییم، جای درستی آمده‌اید.

به وب‌سایت و راهنمای مطالعه‌ی فیلم «امید» خوش آمدید. چنانچه در جستجوی امید و دلیلی برای ایمان به خدا هستید، یا اگر فقط کنجکاو هستید که بدانید ایمان به خدا چیست، باید به شما خوش‌آمد بگوییم، جای درستی آمده‌اید.