Espiritwal Tulong

Kung kailangan ninyo ang aming tulong,mangyari lamang na piliin ang alin man sa mga sumusunod

Nais mo bang magkaroon ng malapit na ugnayan sa Diyos?OO

Nais mo bang tumangap ng personal na tulong sa sa mga katanungan tungkol sa iyong pakikipag ugnayan sa Diyos? OO
Magagalak kaming tulungan ka at makipag ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng email.